download onze voorwaarden (PDF)

 

Toepasselijkheid.

Artikel 1.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en alle met ons gesloten overeenkomsten tot koop ov verkoop van vlees en of vleesproducten of enig ander product/goed of welke andere, al of niet nadere overeenkomsten dan ook.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts binden, indien en voor zover wij ons daarmede schriftelijk akkoord hebben verklaard.
  Afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding en overeenkomst, waarbij zij gemaakt zijn.
 3. Algemene en bijzondere voorwaarden van de zijde van de wederpartij binden ons niet, behalve indien en voor zover wij de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden hebben aanvaard.

Aanbiedingen.

Artikel 2.

 1. Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door ons aan te geven termijn geldig. Bij gebreke aan een dergelijk termijn zijn de aanbiedingen vrijblijvend.
 2. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor ons slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door ons is bevestigd.
 3. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order.
 4. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Overeenkomst.

Artikel 3.

 1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst tot stand, zodra wij een opdracht uitdrukkelijk hebben aanvaard/bevestig, dan wel met de uitvoering/levering een aanvang hebben gemaakt.
 2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan, binden ons slechts indien deze door ons uitdrukkelijk zijn bevestigd c.q. worden uitgevoerd.
 3. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur/leveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 4. Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 5. Wij behouden ons het recht voor, zonder opgave van reden, bestellingen te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer recht op schadevergoeding.
 6. Wij zijn bevoegd om – indien wij dit noodzakelijk vinden dan wel wenselijk achten – voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zullen wie hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

Prijzen.

Artikel 4.

 1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
 2. Tenzij anders vermeld zijn de door ons opgegeven prijzen:-gebaseerd op de geldende dagprijzen;-gebaseerd op levering aan bedrijf/opslagplaats;-exclusief b.t.w;-exclusief tussentijdse monetaire wijzigingen;-inclusief de normale kosten van verpakking, verzekering en vervoer, de eventuele extra kosten dienaangaande worden afzonderlijk doorberekend;

  – vermeld in euro’s, tenzij anders overeengekomen.

  – Prijs- en/of koerswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden.

 3. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering de kostprijzen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, wijzigingen hebben ondergaan, zijn wij gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te passen, een en ander met inachtneming van de bestaande wettelijke voorschriften.
 4. Prijsverhogingen, voorvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Annuleringen.

Artikel 5.

 1. Indien de wederpartij de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is deze gehouden aan ons alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht op velledige vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voorvloeiende schade.

Levering en leveringstermijnen.

Artikel 6.

 1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering, binnen Nederland, aan het bedrijf/opslagplaats van de wederpartij. Levering geschiedt steeds ‘af magazijn’, alwaar de zaken zijn opgeslagen. Het risico gaat derhalve op de wederpartij over het moment, dat de zaken het magazijn verlaten.Voor leveringen bujiten Nederland wordt de bestemmingsplaats per transactie overeengekomen.
 2. Wij behouden ons het recht voor om in gedeelten te leveren, welke wij afzonderlijk kunne factureren. De wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden.
 3. De opgegeven leveringstermijnen zij niet op te vatten als fatale termijnen, tenzij anders is aangegeven. Bij niet tijdige levering dienen wij in gebreken te worden gesteld. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er geen beletselen voor ons zijn de zaken te leveren.
 4. De overeengekomen levertijd wordt door ons zoveel mogelijk in acht genomen. Overschrijding ervan verplicht ons niet tot de (schade)vergoeding en geeft de wederpartij niet zonder meer het recht de overeenkomst te annuleren c.q. de afname te weigeren. Bij leveringstijdoverschrijding van meer dan 1 week (7 dagen) treden wij in overleg met de wederpartij omtrent de te nemen maatregelen. Bij vers vlees treden wij in overleg na 12-24 uur overschrijding van de levertijd.
 5. Levering op afroep dient uitdrukkelijk te worden overeengekomen. Waarbij onze administratie beslissend is. In dat geval dient de wederpartij tevens het afleverschema (tijdschema) op te geven met de (gemiddelde) te leveren hoeveelheid en soort product te periode.
 6. Wanneer de bestelde zaken op het overeengekomen tijdstip van levering niet in ontvangst worden genomen door de wederpartij, worden de bestelde zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking gehouden. In dergelijke situaties kunnen wij opslagkosten aan de wederpartij in rekening brengen. Na verloop van 1 week (7 dagen) na afleveringsdatum zijn wij gerechtigd tot verkoop aan derden over te gaan, waarbij onze eventuele winstderving en de gemaakte kosten voor rekening van de wederpartij zijn.

Reclame.

Artikel 7.

 1. De wederpartij is verplicht, terstond na de levering, de zaken grondig te inspecteren op gebreken en, bij aanwezigheid daarvan, ons terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Als de wederpartij niet akkoord gaat met de wichten, die vermeld staan op de afleveringsbon, dient hij dat op de kopie van de vervoers- / afleveringsdocument te vermelden en deze samen met de bezorger te ondertekenen.Zonder aantekeningen op de voormelde documenten worden onze opgaven met betrekking tot de zaken juist geacht.
 2. Indien de wederpartij, in geval van zichtbare gebreken, niet binnen 24 uur bij niet bevroren vlees en 3x 24 uur bij bevroren vlees, na de dag van levering, ons schriftelijk wijst op de gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de wederpartij geacht met de staat, waarin de zaken zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht van reclame.
 3. Reclames terzake van niet zichtbare gebreken dienen door de wederpartij binnen redelijke termijn, nadat  de wederpartij het gebrek heeft ontdekt of redelijk wijs had kunnen ontdekken, schriftelijk bij ons te worden ingediend, of straffe van verval van ieder recht op reclame terzake van het gebrek.
 4. Reclames dienen door de wederpartij gemotiveerd bij ons te worden ingediend.
 5. Wij dienen terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
 6. Reclames met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.

Betaling.

Artikel 8.

 1. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling plaats te vinden netto-contant bij (af)levering , zonder enige korting of schuldvergelijking, of middels storting of bijschrijving op een door ons aangewezen bank- of girorekening, binnen 8 dagen na factuurdatum.
  Voor buitenlandse leveringen geldt een termijn van 21 dagen na factuurdatum.
  De op onze bank-/giroafschriften aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdatum aangemerkt.
 2. Onverminderd het recht van retentie zal ons bij levering vrij staan een vooruitbetaling te vorderen. De wederpartij is gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie of een andere zekerheid, zulks ter beoordeling van ons.
 3. Gedane betalingen aan ons worden allereerst in mindering gebracht op de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij vanaf dat moment gerechtigd, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist zal zijn, rente te berekenen over het gehele door de wederpartij verschuldigde bedrag van 1½% per maand, een gedeelte van een maand te rekenen voor een gehele maand.
 5. Indien na het verstrijken van een bij herinneringsschrijven gestelde nadere betalingsherinnering nog geen betaling is ontvangen, is de wederpartij tevens verschuldigd het bedrag van de buitenrechtelijke kosten, te stellen op 15% van het factuurbedrag, met een minimum van €25,00
  Indien gerechtelijke inning noodzakelijk is, is de wederpartij teven de kosten daarvan verschuldigd.
 6. Eventueel door ons verleend uitstel van betaling kan te allen tijde door ons worden ingetrokken. Een betaling wordt door ons eerst als ontvangen beschouwd, zodra het bedrag is bijgeschreven op één onzer bank- of girorekeningen of in contante is overhandigd.
 7. In gevallen dat de wederpartij:
  a. In staan van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
  b. Komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  c.  Enige uit kracht der wet of overeenkomst op hem rustende verplichting niet nakomt;
  d.  Nalaat het factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
 8. Overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder tevens begrepen inbreng van zijn eigen bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf,Hebben wij door het enkel ingrijpen van één der gemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichte leveringen, terstond en zonder enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, en/of het geleverde als ons eigendom terug te vorderen, alles onverminderde de overige rechten op vergoeding van kosten, schaden en interessen.
 9. Indien de wederpartij tegen enige factuur en/of overzichtsfactuur niet binnen één week na de dagtekening van het desbetreffende stuk schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij ons, wordt de wederpartij geacht met het betreffende stuk akkoord te gaan.

Eigendomsvoorbehoud.

Artikel 9.

 1. Alle door ons geleverde en zich nog bij/onder de wederpartij bevindende zaken blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welke hoofde ook, jegens ons verschuldigd is, hieronder teven begrepen toekomstige vorderingen op de wederpartij, met inbegrip van rente en kosten (en in het geval in rekening-courant wordt geleverd tot op het moment van de vereffening van het eventueel ten laste van de wederpartij komende saldo) ons eigendom.
 2. De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid van een vordering van een derde.
 3. De wederpartij is gehouden de zaken duidelijk aanwijsbaar op te slaan en is verplicht om, indien wij conform het bepaalde in artikel 8 de zaken terug eisen, deze onmiddellijk aan ons ter beschikking te stellen, waar de zaken zich dan ook bevinden, op straffe van een direct opeisbare, niet voor de rechterlijke matiging vatbare, boete van €2.500,00 per dag, dat de wederpartij hiermede in gebreke blijft.
 4. Indien de wederpartij niet nauwkeurig mocht hebben voldaan aan enigerlei verplichting jegens ons en voorts ingeval van ontbinding der overeenkomst, uit welke hoofde ook, zullen wij gerechtigd zijn alle zaken, waarop het hierboven omschreven eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, terug te nemen, alles onverminderd het recht van ons op volledige schadevergoeding ingevolge deze voorwaarden en de wettelijke bepalingen.
 5. De wederpartij is verplicht hetzelfde eigendomsvoorbehoud jegens zijn afnemers te maken, indien de, nog niet betaalde, zaken worden doorgeleverd. Tevens is de wederpartij bij doorverkoop verplicht om de daaruit voortvloeiende vordering aan ons over te dragen, en wel tot de waaarde van het aan ons nog verschuldigde, indien wij dit verlangen. Zolang de wederpartij niet al zijn verplichtingen jegens ons is nagekomen hebben wij een zekerheidseigendom voor alle aan de wederpartij geleverde zaken, hetgeen als bezitloos pandrecht zal gelden.

Retentierecht.

Artikel 10.

  1. Onverminderd het wettelijk retentierecht zijn wij gerechtigd enige zaak van de wederpartij, die ons op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder ons te houden, zulks tot de volledige voldoening van hetgeen wij, uit welke hoofde dan ook van de wederpartij hebben te vorderen.

Het recht van de retentie hebben wij ook, in geval de wederpartij in staat van faillissement komt te verkeren.

Aansprakelijkheid.

Artikel 11.

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid. Alsmede met inachtneming van de rechtsregels van de openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende za(a)k(en), dan wel aan perso(o)n(en), zowel bij de wederpartij als bij derden.In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor  schade, welke het gevolg is van:
  a. Overmacht, zoals nader in deze Voorwaarden, is omschreven;
  b. Daden of nalatigheden van de wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel ander personen, die door of vanwege de wederpartij te werk zijn gesteld;
  c. Onvakkundige opslag/bewaring of behandeling/bewerking, waardoor bederf of andere schade is opgetreden. 

  Een en ander behoudens, door de wederpartij te bewijzen, opzet of grove schuld van ons of onze ondergeschikten, voorzover deze laatsten overeenkomstig uit onze uitdrukkelijke instructies hebben gehandeld.

 2. De aansprakelijkheid wordt mede beoordeeld op grond van onze (eventuele) product-/bedrijfsschadeverzekering(en). Behoudens de dekking hiervan is onze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de netto-factuurwaarde van het geleverde. Betaling van de vastgestelde schade door ons of onze assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. 

  Voor het overige vrijwaart de wederpartij ons uitdrukkelijk en volledig.

Overmacht.

Artikel 12.

 1. Onder overmacht wordt ten deze verstaan:Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorziene omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd.Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen:Werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen, verkoopverboden en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze toeleveranciers alsmede toerekenbare tekortkoming in de nakoming door onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.
 2. Indien zich een overmacht-situatie voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering der overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden, zulks ter keuze van ons.Met de wederpartij zal hiertoe overleg worden gepleegd.

Garantie.

Artikel 13.

 1. Wij garanderen met inachtneming van het elders in deze voorwaarden bepaalde, de kwaliteit en uitvoering van de door ons verkochte en/of geleverde zaken, voor zover deze vallen binnen de normen die voor de betrokken zaken gelden.
 2. Ingeval van een gebrek bij of ten aanzien van een door ons verkochte en/of geleverde zaak mogen, zonder onze voorafgaande toestemming, geen bewerkingen en/of veranderingen plaats vinden.Aan ons staat de keuze het gebrek te herstellen door middel van vervanging. Voor verkochte en/of geleverde zaken met fabrieks- respectievelijk importeurs- of groot- handelsgarantie gelden slecht de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
 3. Wij zijn tot geen enkele garantie gehouden, wanneer de wederpartij met betaling of anderszins in gebreke blijft, dan wel wanneer een gebrek voortvloeit uit onsdeskundig gebruik c.q. behandeling van de wederpartij zelf.

Artikel 14.

Behoudens tegenbewijs zijn terzake van een overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten, onze administratieve gegevens zijn beslissend.

Toepasselijk recht.

Artikel 15.

 1. Op de overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en op hieruit voortvloeiende overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de daartoe competente rechter, een en ander volgens de normale competentie regels.